• Bestyrelsen består af 7 valgte medlemmer, samt 2 suppleanter, der alle deltager i bestyrelsesmøderne.
  • Genvalg kan finde sted.
  • Formand vælges på generalforsamlingen for 2 år.
  • Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.
  • Bestyrelsen kan om fornødent antage lønnet assistance.
  • Bestyrelsen afholder møde, når det skønnes nødvendigt.
  • Formanden indkalder skriftligt til møderne med mindst 8 dages varsel, med angivelse af dagsordenen for mødet.
  • Bestyrelsen fører en protokol, hvori de vigtigste forhandlinger og de på mødet aftalte beslutninger indføres. Referat fra mødet sendes til bestyrelsens medlemmer til godkendelse.