Kære alle medlemmer af PEDER SKRAM’s Venneforening,

Dansk Ubådsforening og Dansk Torpedobådsforening;

Om en uges tid får de fleste af os mulighed for at indstille de daglige aktiviteter til gengæld for at etablere en julestemning hos os selv og vores familier og venner. 2020 går på hæld men en egentlig ”julefred” kommer i år nok ikke lige så naturligt til os som den plejer – Covid 19/Corona fylder meget for alle mennesker, og de danske myndigheder iværksatte gennem året en lang række foranstaltninger for at dæmme op for smittefarerne og få pandemien under fornuftig kontrol. Senest blev det med kort varsel besluttet at bl. a. alle museer skulle lukke fra og med 9. december – og det er derfor også sådan, at ”Skibene på Holmen” samme dag oplyste på sin webside at museet er lukket for i år.

2020 blev derfor ikke et normalt år for museet, fordi udenlandske gæster ikke kunne komme og mange danskere måtte vælge et besøg fra på grund af frygt for smittefare. Alligevel kan vi se tilbage på et år med masser af aktivitet, ganske mange gæster og mange, mange gode oplevelser.

Vi har samlet et lille overblik her til jeres information:

Den nye hjemmeside www.skibenepaaholmen.dk er hurtigt blevet en succes med store besøgstal. Tilsvarende gør sig gældende for museets nye Facebook og Instagram sider på de sociale net.

Der blev i foråret udarbejdet og trykt næsten 30000 nye foldere om ”Skibene på Holmen” på to sprog som er fordelt på hoteller, kroer og motorvejs cafeterier. I juli-august kørte 8 buslinier i Hovedstadsområdet med sidereklamer for museet. Vi havde i museets sommer åbningsperiode nedsat billetpriserne på anbefaling af Kulturstyrelsen, og det har givetvis også betydet noget for besøgstallene. Alle jer der var med i åbningsperioderne som arbejdskraften skal have en MEGET STOR TAK for jeres gode indsats, der i år altså krævede ret meget fleksibilitet og accept af en række ændringer af kendte rutiner.

På fregatten PEDER SKRAM har ressourcerne især været brugt til vedligeholdende skibsarbejder og renovering af skibets elektriske systemer, herunder især indvendig belysning.

En række malerarbejder på dæk blev gennemført, museets torpedoer blev istandsat og konserveringen af dem fornyet. I efteråret og vinteren vil de hvide skot i gangene i fregatten blive opmalet.

Renoveringen af forreste casing rundt om skorstenen påregnes færdiggjort primo 2021, og tilsvarende gør sig gældende for afslutning af fornyelse af trælister i borde.

Der er etableret ny udendørs projektør belysning fra kajen op mod fregatten, i alt 4 projektører, til glæde for gæsterne efter mørkefald. Renovering af 110 volt el-armaturer fortsætter i skibet, men den store opgave vil ikke være færdigbragt før ultimo 2021. Elforbruget er reduceret betragteligt og belastningen bedre fordelt. Det eksisterende brandalarmanlæg er blevet yderligere moderniseret, og samtlige håndslukkere er udskiftet med opdaterede holdbarhedsperioder.

Ved en dykkerundersøgelse 9. december konstaterede dykkere fra GUNNAR SEIDENFADEN at tærezinken på skroget er i god stand og skroget kun lettere begroet.

5- og 3-cm radarantenner er nu alle istandsat, så de kan dreje rundt. Desuden er det blevet muligt at præsentere et billede på radarskærmen på broen.

På SEHESTED er dækket og dele af overbygningen under rustbehandling med henblik på opmaling i løbet af foråret 2021. Tilstanden under vandlinjen er netop blevet undersøgt og det kunne observeres, at tærezinken næsten er væk, og skroget som forventet er temmelig begroet. Når det er muligt vil der blive foranstaltet en løsning på tærezink problemet, så det kan virke indtil den forventede næste tørdokning, der skal finde sted senest i 2023. SEHESTED blev i 2020 tilsluttet den eksterne formidlingsserver, hvorefter de besøgende kan få informationer mv. via egen smartphone. I lighed med fregatten virker navigationsradarerne nu og drejer rundt under besøgene. Præsentation af billede på radarskærmen på broen forventes klar inden åbningsperioden i 2021.

På SÆLEN har det været nødvendig at fjerne store mængder af dueefterladenskaber i ubådens tårn, hvor de beskadigede stål- og aluminiumspladerne. Det er nødvendigt at fortsætte dette arbejde, således at fugle forhindres i at benytte ubådens tårn til deres efterladenskaber. Dette projekt skal finde sin løsning i 2021. SÆLEN’s skrog forventes at blive renset for malerrester og opmalet på ny i sort farve i forsommeren 2021, idet der må forventes behov for økonomisk støtte til dette arbejde, der næppe kan udføres af jer frivillige alene. SÆLEN er ikke tilkoblet den eksterne formidlingsserver, da alle besøg afvikles som guidede rundvisninger.

På grund af Corona pandemien har museet eller Venneforeningerne ikke kunnet deltage i Åbent Hus m.v. rundt om i landet i 2020, da samtlige planlagte arrangementer blev aflyst.

Fregatten har i 2020 været åben for museumsbesøg i skolernes sommerferie fra 27. juni til 16. august, og igen i efterårsferien fra 9. til 18. oktober. Københavns Kulturhavn Festival 12-13. september blev aflyst, men museet havde alligevel åbent. Kulturnatten den 9. oktober aflystes tilsvarende, og museet valgte også her at holde åbent. I alt 63 dage fra klokken 11 til 17.

I museets åbningsperioder har der på de tre skibe været ca. 5766 besøgende, heraf 592 medlemmer af de tre venneforeninger, der har gratis adgang. Hertil kommer ca. 288 gæster i dagene 12-13 , hvor der var gratis adgang for alle gæster. Samlet set er det ca. 2013 flere end besøgstallet til de tre skibe i 2019. Det er en glædelig fremgang, der ikke mindst vurderes at skyldes de tiltag, der blev iværksat omkring fornyet markedsføring m.v. samt nedsat billetpris i sommeren.

Samlet har der i 2020 været ca. 7137 besøgende om bord i de tre skibe. Til de ca.100 særarrangementer, der er afviklet på de tre skibe i 2020, har der været ca. 1371 gæster. Det er en tilbagegang fra 2019 på i alt ca. 1779 gæster, hovedsageligt begrundet ved Corona pandemien.

Fregattens frivillige omfatter ca. 45 personer i Teknisk Division og gruppen af guider beskæftiget med særarrangementer. I 2020 har der været en netto tilgang på 7. For nylig er der truffet aftale med organisationen ”VITAS”, der samarbejder med Københavns Kommune om rehabilitering af f.eks. udsendt personel fra Forsvaret, der har døjet med eftervirkninger efter stærke oplevelser. Det bevirker, at Fonden kan få tilført noget arbejdskraft til Teknisk Division af dygtige mennesker, der hos os igen vil møde kammeratskabet og meningsfuldt arbejde.

Øvrige aktiviteter

I den politiske aftale for Forsvaret 2018-2023 af 18. januar 2018 står, at partierne er enige om udflytning af Søværnets enheder fra Nyholm og frasalg af dele af Nyholm. Partierne er enige om, at de historiske bygninger og monumenter på Nyholm bevares. Der vil blive udarbejdet en helhedsplan for de dele af Nyholm, der bevares. Helhedsplanen forelægges forligskredsen, formentligt en gang i februar 2021. Udkast til helhedsplan foreligger endnu ikke, men en lang række interesseorganisationer og foreninger, herunder Fonden og de tre venneforeninger, har skrevet under på Charter for Nyholm, der skitserer en ønsket fremtidig proces og anvendelse. Denne har været præsenteret for Folketingets Forsvarsudvalg og Kulturudvalg samt for Forsvarsministeren. Kulturstyrelsen rejste i juni 2020 en fredningssag for Nyholm, der skal omfatte næsten alle de bygninger, der endnu ikke er fredede samt arealerne mellem bygningerne. Meget tyder på at fredningssagen går igennem.

Arkitektskolen på Frederiksholm er i gang med et stort og spændende projekt, hvor arkitektstuderende laver forslag til helhedsplaner for Nyholm – I kan se nogle af deres idéer på:

https://politikenbyrum.dk/Nyheder/art8021179/Arkitektstuderende-giver-bud-p%C3%A5-en-helhedsplan

Ud over årets særarrangementer har der i 2020 været gennemført knap 10 øvelser eller arrangementer med forsvaret, brandvæsen, politi mv. Desuden har fregatten og Under Kronen været ramme for DR2 optagelser til en spændende TV-serie om missiluheldet 6. september 1982, der bliver udsendt i februar 2021.

Fondens ledelse har deltaget i en række avisartikler, radioprogrammer og TV udsendelser med henblik på orienteringer om bl.a. Nyholms fremtidsperspektiver m.v. Det er vigtigt, at oplyse om det fantastiske område, mulighederne for anden benyttelse når området er blevet solgt en dag og ikke mindst, at der er fri adgang for alle fra kl. 8 til solnedgang året rundt.

I løbet af året har museet haft ca. 380 skoleelever med lærere på besøg, hvor især ”Den Kolde Krig” var emnet der fangede interessen. Vi er i fuld gang med at færdiggøre lærervejledninger og undervisningsmateriale netop rettet mod skoler, og der er meget store muligheder for, at vi kan gøre en vigtig indsats netop for skoleelevers oplysning om en spændende – men for mange unge ukendt – periode for det danske Forsvar.

Til sidst…

Fonden ser frem til et meget spændende 2021, hvor Covid-19/Corona pandemien forhåbentligt kommer under endelig kontrol gennem vaccinationer af alle. Der er i den grad et meget stort potentiale for museet ”Skibene på Holmen” for fortsat udvikling. Det vil Fonden og de nu godt etablerede ”Formandsmøder” med Venneforeningerne, være drivkraften bag også i årene fremover – stadig hovedsageligt baseret på alle jer frivillige, der er afgørende for at museet kan holde åbent.

I 2021 håber vi på at kunne holde åbent på Skibene på Holmen i betydeligt længere perioder, og det forudsætter selvfølgelig alle tre foreningers accept og positive medvirken. Derfor er der to arbejdsgrupper i gang her i vinter. De udarbejder oplæg til bestyrelsen om større og givende rekruttering af flere frivillige, drøfter hvilke aktiviteter der bør være næste år og ikke mindst, fastholdelse af de mange dygtige frivillige, vi allerede har.

Vi ser frem til at møde jer alle sammen igen efter jule- og nytårs orloven. Til slut skal der herfra lyde en endog meget stor tak til alle jer, der gennem jeres indsats har gjort det muligt at bevare de tre skibe på Holmen. Uden jer havde der ikke været noget museum og ingen bevarede skibe. Vi håber, at I alle får en

GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYT ÅR

Tim Sloth Jørgensen, formand for Fonden PEDER SKRAMGustav Lang, Chef for Skiben

Sider: 1 2